fbpx

Garantievoorwaarden

Lenco Zonwering B.V., gevestigd te Best, Bedrijfsweg 8, garandeert hiermede ten overstaan van de opdrachtgevers en zijn rechtsopvolgers:

a. Gedurende een periode van twee jaar van het zonweringssysteem, waarvan is aangetoond, dat zij het gevolg zijn, volgens de gangbare NEN-normen, van onvoldoende kwaliteit; gedurende een periode van vijf jaar gebreken aan de coatinglaag welke voortvloeien uit het feit, dat de tolerantienormen, zoals deze zijn gesteld door de vereniging van materialen ramen en gevelbranche (VMRG), zijn overschreden.

b. Gedurende een periode van twee jaar op elektrische aandrijvingen en besturingscomponenten geleverd door Lenco Zonwering B.V.

c. De genoemde garantietermijnen zijn te rekenen vanaf de opleverdatum aangegeven op de verstrekte garantieverklaring van Lenco Zonwering B.V. en/of datum verkoopfactuur Lenco Zonwering B.V.

d. De garantie omvat uitsluitend de vervanging of herstel van hetgeen dat door de opdrachtgever als ondeugdelijk in de zin van kwaliteitseisen wordt aangetoond met dien verstande evenwel
dat deze werkzaamheden voor rekening van Lenco Zonwering B.V. komen ten hoogste van het bedrag van de netto aanneemsom van het betrokken onderdeel.

e. Onder de in deze bepaling bedoelde kwaliteitseisen worden verstaan die eisen, zoals deze luidden op de dag waarop de prijsopgave werd uitgebracht.

f. Elke vordering tot vergoeding van directe of indirecte bedrijfs- of gevolgschade is uitgesloten. De opdrachtgever is gehouden tot schadeloosstelling van Lenco Zonwering B.V. voor alle kosten,
schade en interesten, die voor laatstgenoemde mochten ontstaan als gevolg van aanspraken van derden tot vergoeding van bedoelde schades.

g. Gebreken, terzake waarvan beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen onverwijld schriftelijk aan Lenco Zonwering B.V. te worden gemeld. Lenco Zonwering B.V. verplicht zich gebreken,
waarvoor terecht een beroep op garantie wordt gedaan, zo spoedig mogelijk op te heffen. De opdrachtgever zal Lenco Zonwering B.V. hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in ruime gelegenheid stellen en verder het gebruik van hijs- of hefwerktuigen, steigers, glazen wasinstallaties, aanwezige energiebronnen en dergelijke eveneens zonder kostenberekening toestaan.

h. Indien Lenco Zonwering B.V. ter voldoening aan de garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van Lenco Zonwering B.V.

i. Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

j. Buiten de garantie vallen:

− Kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid
− Gebreken of beschadigingen die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig of onjuist gebruik, niet of onjuist naleven van gebruiks- of onderhoudsvoorschriften, of anderszins te wijten zijn aan een handelen of nalaten van de opdrachtgever of derden.
− Gebreken ten gevolge van achterstallig onderhoud. Afhankelijk van de vervuiling ter plaatse, de profielen minimaal één maal per jaar reinigen, bij voorkeur ook rekening houdend met de klimatologische omstandigheden als aangegeven in onderstaand overzicht. Vanaf zone 2 en hoger verdient het de aanbeveling om minimaal 2 maal per jaar de profielen te reinigen. Het aluminium mag gereinigd worden met een neutraal, in (warm) water opgelost, schoonmaakmiddel. Derhalve geen soda of alkalische middelen gebruiken. Schuurmiddelen worden ten zeerste afgeraden daar deze de oppervlakte van de coatinglaag beschadigen. Tevens adviseren wij om tijdens de schoonmaakwerkzaamheden de coating te inspecteren op beschadigingen en deze indien nodig te repareren.
− Beschadigingen, die het gevolg zijn vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen.
− Schades ten gevolge van force majeure, zoals bijvoorbeeld brand, storm (windkracht van meer dan 17,2 m/s), overstroming, stuifsneeuw e.d.
− Beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende verandering in het milieu, of aanraking met chemisch agressieve stoffen.
− Beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege Lenco Zonwering B.V. aan het geleverde zijn uitgevoerd.
− Verkleuring of glansverlies welke binnen de normen vallen.
− Het object moet door middel van ladders, overeenkomstig toepasbaar als omschreven in de VCA bepalingen, vanaf het maaiveld bereikbaar zijn. De kosten van eventueel te treffen
bouwkundige voorzieningen en/of het gebruik van hulpmateriaal vallen buiten de garantie.

k. De garantie vervalt indien de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Lenco Zonwering B.V. reparaties aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten.

l. De garantieverklaring geldt niet, indien de opdrachtgever in gebreke is aan enige verplichting uit deze of uit andere tussenpartijen bestaande overeenkomsten te voldoen.

m. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze garantiebepalingen of van nadere overeenkomsten die hiervan een uitvloeisel zijn, zullen worden beslecht door die rechtsprekende instantie, die ook bevoegd is met betrekking tot de overeenkomst tot levering en montage.


Afbeelding één: klimatologische omstandigheden volgens punt j.